Dataskyddspolicy

Vi tackar för ditt intresse för vårt företag. Vi, företagsledningen på P. Schwandner Logistik + Transport GmbH, lägger mycket stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. I princip kan du använda P. Schwandner Logistik + Transport GmbH:s webbplats även utan att lämna ut några personuppgifter. Om du emellertid vill anlita någon support som vi erbjuder på vår webbplats så kan det vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter. Skulle en behandling av dina personuppgifter inte ha något stöd i lagen så inhämtar vi alltid ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Behandlingen av personuppgifter, som till exempel ditt namn, din adress, din e-post adress och ditt telefonnummer, sker alltid enligt den allmänna dataskyddsförordningen och i överensstämmelse med de dataskyddsbestämmelser som P. Schwandner Logistik + Transport GmbH: tillämpar. Dessa grundar sig på de nationella dataskyddsbestämmelserna. Med denna dataskyddsförklaring resp. dataskyddspolicy vill vi informera allmänheten om vilka personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar samt i vilken omfattning och i vilket syfte vi gör det. Dessutom upplyser vi dig i denna dataskyddspolicy också om dina rättigheter.

P. Schwandner Logistik + Transport GmbH har som personuppgiftsansvarig och som ansvarig för övriga informationer vidtagit ett stort antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett om möjlig komplett skydd av de personuppgifter som vi behandlar via vår webbplats. Ändå måste vi hänvisa till, att det alltid finns en viss risk vad det gäller säkerheten i samband med en dataöverföring på internet och att det därför inte möjligt att helt och hållet skydda sig mot risken att andra har åtkomst till viss information. Därför har du också, om du hellre vill det, möjlighet att lämna ut dina personuppgifter till oss på annat sätt, till exempel på telefon.

1. Termer

I P. Schwandner Logistik + Transport GmbH:s dataskyddspolicy använder vi vissa termer som återfins i den allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR, som den europeiska lagstiftaren har beslutat. Vår dataskyddspolicy ska vara enkel att förstå både för allmänheten och för dig som vår kund och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi gärna nu i början förklara de termer som vi använder.

I vår dataskyddspolicy använder vi bland annat följande termer:

 • a) Personuppgifter

  Personuppgifter är alla uppgifter som hänför sig till en identifierad eller identifierbar naturlig person (nedan kallad ”berörd person”). Som identifierbar betecknas en naturlig person som kan identifieras antingen direkt eller indirekt, i synnerhet genom samordning med en annan identifieringsuppgift som till exempel ett namn, ett identifierings- eller registreringsnummer, en uppgift om uppehållsorten, en online-anmälan eller med en eller flera särskilda uppgifter som kännetecknar den naturliga personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 • b) Berörd person

  En berörd person är varje identifierad eller identifierbar naturlig person vars personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig.

 • c) Behandling

  En behandling av uppgifter är process som genomförs antingen med hjälp av automatiserade förfaranden eller helt utan sådana eller med hjälp av olika processer som genomförs i samband med att personuppgifter samlas in, registreras, organiseras, arrangeras, sparas, anpassas eller förändras, läses ut, avfrågas, används eller ställs till förfogande inom ramen av en överföring, sprids, tillhandahålls på annat sätt, jämförs eller sammankopplas resp. länkas, raderas eller förstörs.

 • d) Begränsad behandling

  Begränsad behandling innebär att sparade personuppgifter markeras i syfte att begränsa den framtida behandlingen.

 • e) Profiling

  Profiling kallas all automatiserad behandling av personuppgifter som innebär att personuppgifterna används för att analysera personliga aspekter som hänför sig till den naturliga personen, i synnerhet för att analysera och förutsäga den naturliga personens arbetsprestation, ekonomiska situation, intressen, tillförlitlighet, beteende, uppehållsort eller en ändring av uppehållsorten.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandlingen av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan samordnas med en specifik berörd person utan att använda andra uppgifter och informationer, såvida dessa andra uppgifter och informationer sparas separat och är underkastade tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer, att personuppgifterna inte sammanförs med en identifierad eller identifierbar naturlig person.

 • g) Personuppgiftsansvarig eller för behandlingen ansvarig person

  Personuppgiftsansvarig eller för behandlingen ansvarig person är en naturlig eller juridisk person, en myndighet, en institution eller en annan inrättning som antingen ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet med behandlingen eller de hjälpmedel som används. Om syftena för denna behandling eller hjälpmedlen som används är föreskrivna genom unionens eller medlemsstaternas lagstiftning så kan personuppgiftsansvarig respektive kan vissa kriterier som gäller den personuppgiftsansvariges förordnande ske enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning.

 • h) Personer som behandlar uppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig

  Personer som behandlar uppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig är naturliga eller juridiska personer, en myndighet, en institution eller ett organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarig.

 • i) Mottagare

  Mottagare är en naturlig eller juridisk person, en myndighet, en institution eller ett organ som tar emot personuppgifter och det oavhängigt av om mottagaren är en så kallad tredje part eller inte. Myndigheter som inom ramen av ett visst utredningsuppdrag enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning eventuellt tar emot personuppgifter betecknas emellertid inte som mottagare.

 • j) Tredje part

  Tredje part är en naturlig eller juridisk person, en myndighet, en institution eller ett organ som varken är berörd person, personuppgiftsansvarig, en person som behandlar uppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig eller en person som med direkt ansvar av personuppgiftsansvarig eller som ansvarig på uppdrag av personuppgiftsansvarig är behörig att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Ett samtycke är en klart och tydligt yttrad viljeförklaring eller annan entydigt bekräftande handling av den berörda personen att i ett visst fall och på ett sätt som den berörda personen har upplysts om samtycker till att den berörda personens personuppgifter behandlas.

2. Namn och adress på personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt den tyska dataskyddsförordningen eller annan dataskyddsförordning som gäller för medlemsstaterna inom den Europeiska unionen samt för övriga bestämmelser med dataskyddsrättsligt innehåll är:

P. Schwandner Logistik + Transport GmbH

Am Kalvarienberg 17

92536 Pfreimd

Tyskland

Tel.: +49 9606 92 19 - 0

E-post: datenschutz@schwandner-logistik.de

Webbplats: www.schwandner-logistik.de

3. Cookies

På P. Schwandner Logistik + Transport GmbH:s webbplats används cookies, även kallade kakor. Dessa cookies är textfiler som via en internet webbläsare installeras på en dator och som även sparas där.

De flesta webbplatser resp. sajter och servrar använder cookies. Många av dessa cookies innehåller så kallade cookie-ID:s En cookie-ID är en unik märkning som varje cookie har. Den består av en teckenföljd med vars hjälp webbsajter och servrar kan samordnas med en konkret internet webbläsare genom att respektive cookie sparas. Detta innebär att de internet sajter och servrar som man besöker kan skilja på den berörda personens webbläsare och andra webbläsare eftersom dessa innehåller andra cookies. Med hjälp av en unik cookie-ID kan man känna igen en viss internet webbläsare och identifiera den.

Genom att använda cookies är P. Schwandner Logistik + Transport GmbH:s webbplats resp. sajter användarvänliga på ett sätt som annars inte vore möjlig.

Med hjälp av cookies har vi möjlighet att förbättra och optimera alla informationer och erbjudanden på vår webbplats. Vi använder som sagt cookies för att känna igen de som besöker vår webbplats. Syftet respektive fördelen med att vi kan känna igen dig som besökare är att detta underlättar användningen av vår webbplats. Så behöver du som besöker en internetsajt som använder cookies inte vid varje nytt besök på sajten på nytt lämna ut resp. fylla i sina personuppgifter eftersom dessa ju redan har sparats genom de cookies som har installerats på din dator. Exempel på en annan cookie är till exempel varukorgen i en online-shop. Online-shopen kommer med hjälp av en cookie ihåg vad kunden har lagt i sin virtuella varukorg.

Du som berörd person kan när som helst förhindra att cookies installeras på din dator. Det kan du göra via vår webbplats genom vissa inställningar i den webbläsare, vilket innebär att du som berörd person varaktigt kan säga ifrån att cookies installeras. Dessutom har du när som helst också möjlighet att radera resp. ta bort redan installerade cookies via din webbläsare eller en annan programvara. Detta är möjligt i alla konventionella internet webbläsare. Men om du som berörd person avaktiverar funktionen som innebär att cookies installeras i din webbläsare så måste du eventuellt räkna med att du inte kan använda alla funktioner som vi tillhandahåller på vår webbplats.

4. Registrering av allmänna uppgifter och informationer

P. Schwandner Logistik + Transport GmbH:s webbplats registrerar varje gång som du som berörd person eller ett automatiserat system besöker vår webbplats en del allmänna uppgifter och informationer. Dessa allmänna uppgifter och informationer sparas i serverns så kallade logfiles. I dessa registreras (1) de typer av webbläsare som används och respektive version, (2) operativsystemet, (3) internetsajten med vilken ett system har åtkomst till vår webbplats resp. sajt (så kallade referrer), (4) de underordnade webbsajterna via vilka systemet styrs på vår webbsida, (5) datum och tid för besöket på vår webbplats  (6) en internetprotokoll-adress (IP-adress), (7) internet operatören för systemet som har åtkomst till vår webbplats och (8) övriga liknande uppgifter och informationer som tjänar till att säkerställa säkerheten mot angrepp på våra IT-system.

I samband med att sådana uppgifter och informationer används drar P. Schwandner Logistik + Transport GmbH inga slutsatser om den berörda personen. Dessa uppgifter och informationer behöver vi bland annat för att (1) kunna leverera innehållet på vår webbplats på korrekt sätt, (2) för att kunna förbättra och optimera innehållet på vår webbplats, (3) för att kunna säkerställa en varaktig funktionsduglighet av våra IT-system och den teknologi som vi använder för vår webbplats, samt (4) för att kunna lämna ut alla nödvändiga informationer till brottsbekämpande myndigheter i fall av ett cyberangrepp. Dessa anonymt insamlade uppgifter och informationer analyseras av P. Schwandner Logistik + Transport GmbH därför å ena sidan i statistiskt syfte och med målet att förbättra dataskyddet och datasäkerheten på vårt företag och å andra sidan för att säkerställa ett optimalt skydd för de personuppgifter som vi behandlar. De anonyma uppgifterna och informationerna i server-logfilerna sparas åtskilt från alla andra personuppgifter som lämnas ut av dig som  berörd person.

5. Kontakter via vår webbplats

P. Schwandner Logistik + Transport GmbH:s webbplats innehåller med stöd av lagen även uppgifter som gör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt en direkt kommunikation med oss möjlig, i dessa uppgifter ingår även en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-post adressen). Om du som berörd person kontaktar personuppgiftsansvarig antingen via mejl eller med hjälp av ett kontaktformulär så sparas de personuppgifter som du lämnar ut automatiskt. Dina personuppgifter som du frivilligt lämnar ut till personuppgiftsansvarig sparas i syfte att behandla dessa eller för att kunna kontakta dig. Dessa personuppgifter lämnar vi emellertid inte ut till tredje part.

6. Radera och blockera personuppgifter rutinmässigt

Personuppgiftsansvarig behandlar och sparar dina personuppgifter endast så länge som det finns legitima skäl för att behålla dem resp. så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med att de sparas eller endast så länge som den europeiska lagstiftaren har beslutat i form av direktiv och förordningar eller så länge som en annan lagstiftare har beslutat i form av lagar eller bestämmelser som personuppgiftsansvarig måste beakta.

Om syftet med att spara uppgifterna bortfaller eller om den frist som den europeiska lagstiftaren eller en annan lagstiftare har beslutat att uppgifterna sparas har löpt ut så blockeras personuppgifterna rutinmässigt eller raderas helt.

7. Berörda personers rättigheter

 • a) Rätten att få en bekräftelse

  Varje berörd person har enligt den europeiska lagstiftaren eller en annan lagstiftare rätt att av personuppgiftsansvarig kräva en bekräftelse på huruvida personuppgifter behandlas. Om du som berörd person vill ta denna rätt i anspråk så kan du när som helst kontakta personuppgiftsansvarig respektive en medarbetare till personuppgiftsansvarig.

 • b) Rätten att få tillgång till dina uppgifter

  Varje berörd person har enligt den europeiska lagstiftaren eller en annan lagstiftare rätt att av personuppgiftsansvarig utan kostnad få tillgång till uppgifter som gäller de personuppgifter som har sparats och rätt att få en kopia på de sparade uppgifterna. Dessutom har den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare beslutat att du som berörd person också ska upplysas om följande:

  • behandlingens syfte,
  • kategorierna för de personuppgifter som behandlas,
  • mottagarna eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, i synnerhet om det är fråga om mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,
  • den planerade tidsperioden, alltså hur länge personuppgifterna sparas, såvida det är möjligt, eller, om det inte är möjligt, kriterierna som gäller för fastställandet av respektive tidsperiod,
  • rätten att felaktiga personuppgifter rättas eller tas bort eller rätten att behandlingen av personuppgifter begränsas av personuppgiftsansvarig eller rätten att säga ifrån vad det gäller en sådan behandling av personuppgifter,
  • rätten att anföra besvär hos en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in direkt från den berörda personen: alla uppgifter som står till förfogande om personuppgifternas härkomst,
  • att det finns ett automatiserat beslutsfattande inklusive profiling enligt artikel 22:1 och 22:4 i GDPR och –åtminstone i dessa fall – meningsfulla informationer om den inblandade logistiken och vilka följder en sådan behandling har eller kan ha för dig som berörd person.

  Dessutom har du som berörd person också rätt att upplysas om huruvida personuppgifter har lämnats ut till tredjeländer eller till internationella organisationer. Om det skulle vara så har du som berörd person också rätt att få upplysningar om lämpliga garantier i samband med att respektive uppgifter lämnas ut eller överförs.

  Om du som berörd person vill ta sin rätt att ta del av sådana upplysningar i anspråk så kan du när som helst kontakta personuppgiftsansvarig.

 • c) Rätten att korrigera dina uppgifter

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare rätt att kräva att felaktiga personuppgifter rättas omedelbart. Dessutom har du som berörd person rätt, med hänseende till syftet med behandlingen, att kräva att ofullständiga personuppgifter kompletteras – även med hjälp av en kompletterande förklaring.

  Om du som berörd person vill ta rätten att begära rättelse i anspråk så kan du när som helst kontakta personuppgiftsansvarig.

 • d) Rätten att få uppgifter borttagna (rätten att bli bortglömd)

  Alla personer som berörs av en behandling av personuppgifter har enligt den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare rätt att av personuppgiftsansvarig begära att dina personuppgifter raderas omedelbart om ett av följande villkor är uppfyllt och om det inte finns legitima skäl för behandlingen:

  • Om personuppgifterna samlades in för sådana ändamål resp. i ett syfte som det inte längre finns något legitimt skäl för.
  • Om du som berörd person återkallar ditt samtycke som behandlingen enligt art. 6:1 bokstav a GDPR eller enligt art. 9:2 bokstav a GDPR grundade sig på och om det saknas andra rättsliga grunder för behandlingen.
  • Om du som berörd person återkallar ditt samtycke till behandling enligt art. 21:1 GDPR och om det inte finns andra legitima skäl för behandlingen som ska prioriteras eller om du som berörd person återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter enligt art. 21:2 GDPR.
  • Om behandlingen av personuppgifternas strider mot lagen.
  • Om en radering av personuppgifterna krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet enligt unionens lagstiftning eller enligt lagstiftningen i en medlemsstat som personuppgiftsansvarig måste beakta.
  • Om personuppgifterna samlades in med hänseende på tjänster som informationssamhället erbjuder enligt art. 8:1 GDPR.

  Om något av ovan nämnda villkor är uppfyllt och om du som berörd person vill att de personuppgifter som har sparats hos P. Schwandner Logistik + Transport GmbH ska tas bort resp. raderas så kan du när som helst kontakta en medarbetare till personuppgiftsansvarig. Denna medarbetare hos P. Schwandner Logistik + Transport GmbH kommer då att omedelbart se till att respektive uppgifter tas bort resp. raderas.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts av P. Schwandner Logistik + Transport GmbH och om vårt företag enligt art. 17:1 GDPR är skyldig att ta bort resp. radera dessa personuppgifter så kommer P. Schwandner Logistik + Transport GmbH att med hänseende på de teknologier som står till förfogande och med hänseende på implementeringskostnaderna att vidta lämpliga åtgärder, även på teknisk väg, för att upplysa andra som är ansvariga för behandlingen av personuppgifter, som alltså behandlar de personuppgifter som har offentliggjorts, att du som berörd person har begärt att alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller replikeringar av dessa personuppgifter ska tas bort resp. raderas, såvida behandlingen av dessa uppgifter inte är nödvändig. Medarbetarna hos P. Schwandner Logistik + Transport GmbH kommer att i varje enskilt fall att vidta alla nödvändiga åtgärder.

 • e) Rätten att behandlingen begränsas

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare rätt att av personuppgiftsansvarig begära att behandlingen av personuppgifter begränsas om ett av följande villkor är uppfyllt:

  • Om du som berörd person bestrider att personuppgifterna är riktiga. I detta fall gäller begränsningen för den tid som personuppgiftsansvarig behöver för att kontrollera om personuppgifterna stämmer eller felaktiga.
  • Om det saknas legitima skäl för behandlingen och du som berörd person inte samtycker till att uppgifterna raders utan i stället begär att personuppgifternas behandling resp. användning ska begränsas.
  • Om personuppgiftsansvarig inte längre har några legitima skäl att spara dem eller inte längre behöver dem för behandlingen, men du som berörd person behöver dem för rättsliga ärenden, för att kunna göra rättsliga anspråk gällande eller för att kunna förvara dig i rättsliga ärenden.
  • Om du som berörd person har anfört besvär mot behandlingen av personuppgifter enligt art. 21:1 GDPR och det ännu inte har kunnat utredas om de berättigade grunderna som personuppgiftsansvarig har väger tyngre än de grunder som du som berörd person anför.

  Om en av de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda och om du som berörd person vill begära att behandlingen av de personuppgifter som finns sparade hos P. Schwandner Logistik + Transport GmbH ska begränsas så kan du när som helst kontakta en medarbetare till personuppgiftsansvarig. Medarbetarna hos P. Schwandner Logistik + Transport GmbH kommer då att se till att behandlingen av personuppgifterna kommer att begränsas.

 • f) Rätt till uppgiftsportabilitet

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare rätt att ta del av sina egna personuppgifter som den berörda personen har lämnat ut till personuppgiftsansvarig.  Dessa uppgifter ska tillhandahållas i ett strukturerat, konventionellt och maskinläsbart format. Dessutom har du som berörd person rätt överföra personuppgifter till annan ansvarig utan att den personuppgiftsansvarig som du har ämnat ut dina uppgifter till får förhindra detta, såvida behandlingen grundar sig på ett samtycke enligt art. 6:1 bokstav a GDPR eller art. 9:2 bokstav a GDPR eller på ett avtal enligt art. 6:1 bokstav b och om behandlingen sker med hjälp av en automatiserad process, såvida behandlingen inte är nödvändig för att tillgodose sådana uppgifter som är av allmänt intresse eller nödvändiga för offentlig maktutövning och som personuppgiftsansvarig är skyldig att fullgöra.

  Dessutom har du som berörd person i samband med din rätt till uppgiftsportabilitet enligt art. 20:1 GDPR även rätt att begära att personuppgifterna översänds direkt av personuppgiftsansvarig till en annan ansvarig såvida detta är tekniskt möjligt och såvida inte andra personers rättigheter och friheter påverkas.

  För att göra sin rätt vad det gäller uppgiftsportabilitet, även kallad dataportabilitet, gällande kan du som berörd person när som helst kontakta en medarbetare hos P. Schwandner Logistik + Transport GmbH.

 • g) Rätten att invända

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare rätt att när som helst invända mot en behandling av sina personuppgifter av skäl som hänför sig till en särskild personlig situation och som sker med anledning av art. 6:1 GDPR.  Detta gäller även för så kallad profiling som grundar sig på dessa bestämmelser.

  P. Schwandner Logistik + Transport GmbH slutar med att behandla dina personuppgifter om du som berörd person invänder mot behandlingen, såvida vi inte kan påvisa avgörande och legitima resp. berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig och legitim i samband med rättsliga ärenden, för att kunna göra rättsliga anspråk gällande eller för att kunna förvara sig i rättsliga ärenden.

  Om P. Schwandner Logistik + Transport GmbH använder personuppgifter för direkt reklam så har du som berörd person rätt att när som helst invända mot att personuppgifterna används för sådan reklam. Detta gäller även för så kallad profiling, såvida den har ett nära samband med sådan direkt reklam. Om du som berörd person gentemot P. Schwandner Logistik + Transport GmbH invänder mot behandlingen med hänseende till direkt reklam så kommer P. Schwandner Logistik + Transport GmbH att sluta med att använda dina personuppgifter i detta syfte.

  Dessutom har du som berörd person rätt att av skäl som gäller din personliga situation invända mot att P. Schwandner Logistik + Transport GmbH behandlar dina personuppgifter för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål enligt art. 89:1 GDPR, under vissa omständigheter kan dock allmänintresset väga tyngre, d.v.s. att en sådan behandling vara nödvändig.

  För att kunna göra en invändningsrätt gällande kan du som berörd person också kontakta varje medarbetare hos P. Schwandner Logistik + Transport GmbH eller någon annan medarbetare. Du som berörd person kan också göra din invändningsrätt i samband med att informationssamhällets tjänster tas i anspråk, oavhängigt av direktiv 2002/85 EG, gällande med hjälp av automatiserade processer för vilka tekniska specifikationer tillämpas.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profiling

  Innan varje behandling av personuppgifter har du som berörd person enligt den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare rätt att inte bli underkastat ett beslut som enbart grundar sig på en automatiserad behandling – inklusive profiling – och som har rättslig verkan eller som på liknande sätt avsevärt skulle kunna påverka dig som berörd person, såvida beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig som berörd person och personuppgiftsansvarig eller (2) om det enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning, som personuppgiftsansvarig måste fullfölja, är legitimt och om dessa lagstiftningar innehåller proportionerliga åtgärder för att bevara dina rättigheter, friheter och legitima intressen eller (3) om detta sker med ditt entydiga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig som berörd person och personuppgiftsansvarig eller (2) om beslutet hänför sig till ditt entydiga samtycke så kommer P. Schwandner Logistik + Transport GmbH att vidta lämpliga resp. proportionerliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter, friheter och legitima intressen, varvid du som berörd person åtminstone genom medverkan av en person hos personuppgiftsansvarig ska ha rätt att kunna förklara din egen åsikt och att kunna anföra besvär mot beslutet.

  Om du som berörd person vill göra din rätt med hänseende på ett automatiserat beslut gällande så kan du när som helst kontakta en medarbetare hos personuppgiftsansvarig.

 • i) Rätten att återkalla ett dataskyddsrättligt samtycke

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

  Om du som berörd person vill göra din rätt att återkalla ditt samtycke gällande så kan du när som helst kontakta en medarbetare hos personuppgiftsansvarig.

8. Dataskydd i samband med ansökningar eller förfrågningar om jobb

Personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar personuppgifter av alla som söker jobb för att kunna handlägga sådana ansökningar eller förfrågningar. En sådan uppgiftsbehandling kan även ske på elektronisk väg. Detta gäller i synnerhet för sådana fall där den som söker jobb skickar sina ansökningshandlingar på elektronisk väg, till exempel per mejl eller genom att fylla i ett formulär som finns på vår webbplats, till vår personuppgiftsansvarige. Om personuppgiftsansvarig ingår ett anställningsavtal med den som sökte jobb så sparas uppgifterna som skickades för handläggning av anställningsavtalet samtidigt som alla lagskrivna föreskrifter och bestämmelser beaktas. Om personuppgiftsansvarig inte ingår något anställningsavtal med den som sökte jobb så raderas alla ansökningshandingar automatiskt två månader efter det att beslutet om att inte anställa personen ifråga, såvida en sådan radering inte strider mot övriga legitima intressen som uppgiftsansvarig kan ha. Övriga legitima intresse enligt ovan är här till exempel att i en process kunna bevisa att jämställdhetslagen (i Tyskland AGG) har beaktats.

9. Rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter

Art. 6 I bokstav a GDPR är den rättliga grunden för oss för behandling av uppgifter för vilken vi inhämtar ett samtycke för behandling i ett visst syfte. Om behandlingen av personuppgifter behövs eller om de är nödvändiga för att fullgöra ett avtal där en av parterna är du som berörd person, så som det till exempel är fallet i samband med leveransen av en vara eller en tjänst eller en motprestation, så grundar sig vår behandling på art. 6 I bokstav b GDPR. Samma gäller också för en behandling som behövs resp. som är nödvändig för att kunna vidta de åtgärder som krävs innan ett avtal ingås, som till exempel i samband med förfrågningar som gäller våra produkter eller tjänster. Om vi har rättsliga skyldigheter som kräver en behandling av personuppgifter, som till exempel gäller skatteskyldigheter, så grundar sig behandlingen på art. 6 I bokstav c GDPR. I sällsynta fall kan en behandling av personuppgifter även krävas för att skydda livsvikta intressen som du som berörd person eller andra naturliga personer kan ha eller har. Så vore till exempel fallet om en person som besöker vårt företag skulle skadas och personens namn, ålder, uppgifter om personens sjukförsäkring eller övriga livsviktiga informationer behöver lämnas ut till läkare, ett sjukhus eller tredje part. I detta fall grundar sig behandlingen av personuppgifter på art. 6 I bokstav d GDPR. Sist men inte minst kan behandlingen av personuppgifter också grunda sig på art. 6 I bokstav f GDPR. På denna rättsliga grund sker alla behandlingsprocesser som inte ingår i någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för att upprätthålla vårt företags eller tredje parts legitima intressen, såvida inte dina grundläggande rättigheter och frihet som berörd person väger tyngre. Sådana behandlingsprocesser är för oss i synnerhet tillåtliga, eftersom den europeiska lagstiftaren särskilt har nämnt dem. Den europeiska lagstiftaren är av den åsikten, att det är fråga om ett legitimt intresse om du som berörd person är kund till personuppgiftsansvarig (intresseavvägningsskäl 47 sats 2 GDPR).

10. Legitima intressen med hänseende på behandlingen som personuppgiftsansvarig eller tredje part har

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6 I bokstav f GDPR så är vårt legitima intresse vår affärsverksamhet med hänseende på alla våra medarbetares och delägares välbefinnande.

11. Tiden som personuppgifter sparas

Avgörande för den tid som alla personuppgifter sparas en den frist som lagen föreskriver att sådana uppgifter måste sparas. När denna frist har löpt ut raderas respektive uppgifter rutinmässigt, såvida uppgifterna inte längre behövs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta de åtgärder som är nödvändiga innan ett avtal ingås.

12. Lagliga eller avtalsenliga bestämmelser om tillhandahållande av personuppgifter;
Om dessa uppgifter är nödvändiga för ingående av avtal; berörd persons skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; eventuella följder om dessa uppgifter inte tillhandahålls

Vi upplyser dig om att det delvis är föreskrivet i lagen att tillhandahåla personuppgifter (t.ex. enligt skattelagen) eller att de måste tillhandahållas enligt bestämmelserna för avtal (t.ex. uppgifter om avtalsparter). Ibland kan det för att ingå ett avtal vara nödvändigt att du som berörd person måste lämna ut personuppgifter till oss som vi är tvungna att behandla resp. att bearbeta. Du som berörd person är till exempel tvungen att lämna ut dina personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med dig. Om du inte skulle lämna ut dessa uppgifter kan vi inte ingå något avtal med dig. Innan du som berörd person tillhandahåller resp. lämnar ut personuppgifter måste du först kontakta en av våra medarbetare. Våra medarbetare förklarar då för dig som berörd person i varje enskilt fall om ett tillhandahållande av personuppgifter är lagligt föreskrivet eller föreskrivet med anledning av ett avtal eller för att kunna ingå ett avtal, om du är skyldig att tillhandahålla resp. lämna ut personuppgifter och vilka följder det kan ha om du inte tillhandahåller resp. lämnar ut dina personuppgifter.

13. Automatiserade beslut

Som ansvarsfullt företag tillämpar vi varken automatiserade beslut eller profiling.

Denna dataskyddspolicy skapades med hjälp av en dataskyddspolicy-generator som ställs till förfogande av DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som är verksam som externt dataskyddsombud i Bamberg och i samarbete med advokat Christian Solmecke som är expert på IT- och dataskyddsrätt.